اولین دوره مقدماتی سواد فضای مجازی - فریمان خراسان رضوی


جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی مقدماتی

مدرس: مدت زمان: تومان

جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی مقدماتی

فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند.
پایان دوره: پایان این دوره، انجام یک پروژه مدلسازی میباشد.
نظرات کاربران