جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی پیشرفته

مدرس: مدت زمان: تومان

جدول زمانبندی دوره آموزشی مدلسازی پیشرفته فایل های آموزشی دوره بر اساس جدول زمانبندی بر روی سامانه آموزشی دانا قرار میگیرند. پایان دوره: پایان این دوره، انجام یک پروژه مدلسازی میباشد.